Avís legal

El lloc web Zoo de Barcelona té per objecte facilitar el coneixement a l'usuari en general de les activitats i dels serveis que presta, així com facilitar als seus clients serveis ad hoc. B:SM es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense avís previ, modificacions en la informació continguda en el seu web o en la seva configuració i presentació.

 

L’accés a aquest lloc web implica l’acceptació del fet que B:SM no serà responsable dels danys o perjudicis que poguessin derivar-se de l’esmentat accés, o com a conseqüència de l’ús de la informació continguda en l’esmentat web o de l’accés a d’altres matèries d'internet a través dels enllaços d'aquest lloc web.

 

El copyright del material contingut en aquest lloc web és propietat de B:SM i el seu accés no implica llicència per a la seva reproducció i/o distribució; per a això és necessari el consentiment previ per escrit de B:SM.

 

Les eventuals referències contingudes en el web en relació a qualsevol producte, servei, procés, enllaç, hipertext o qualsevol altra informació que faci constar la marca, nom comercial o identificació del fabricant o subministrador, etc., titularitat de tercers no constitueix cap suport, patrocini o recomanació envers aquests per part de B:SM.

Llei de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic

En compliment d'allò establert a la llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, a continuació s’indiquen les dades d'informació general d’aquest lloc web:

 

Titular: BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS S.A. (B:SM)
Adreça: Carrer de Calàbria, 66 – 08015 BARCELONA
Contacte: bsmsa@bsmsa.cat
Dades registrals: Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona amb el número: 6165/03 Tom:
35452 Foli: 28 Full B 108458 Inscripció 87
CIF: A 08765919

Protecció de Dades Personals

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), s’informa que les seves dades de caràcter personal passaran a formar part d'un fitxer el titular del qual i responsable és Barcelona de Serveis Municipals, S.A. (en endavant BSM).

Consent l’ús de les seves dades amb la finalitat d’inscripció i informació relacionada amb l’activitat o servei pel qual les està facilitant.

També consent l’enviament d’informació comercial d’altres promocions o serveis de BSM i Parc d’Atraccions Tibidabo, S.A.U.

En el cas de ser menor de 14 anys és imprescindible que el consentiment sigui dels pares, tutors o representants legals.

Pot exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant sol·licitud per escrit amb la referència "Tutela Drets LOPD" i dirigida a Barcelona de Serveis Municipals, Carrer de Calàbria, 66, 08015, Barcelona.

Protecció de Dades Concurs Dibux

En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), s’informa que les seves dades de caràcter personal passaran a formar part de fitxers de Barcelona de Serveis Municipals (BSM) amb la finalitat de gestionar la participació en aquest concurs. Els autors dels dissenys presentats cedeixen tots els drets d’explotació sobre les imatges i material realitzat per participar en el present concurs, en exclusiva i amb caràcter gratuït als organitzadors (Barcelona de Serveis Municipals, SA), per al seu ús, exhibició, reproducció, difusió i comunicació pública o transformació en qualsevol suport, indicant sempre el nom de l’autor. També autoritzaran l’ús fraccionat de la seva obra en els casos en què la seva aplicació així ho requereixi. Els finalistes també autoritzaran els organitzadors a reproduir i utilitzar el seu nom i cognoms, així com la seva imatge, en qualsevol activitat publicitària i promocional relacionada amb el concurs sense que aquesta utilització li confereixi dret de remuneració o benefici de cap tipus, amb l’excepció feta de l’entrega del premi guanyat. No es tornarà cap treball. Aquests quedaran en possessió dels organitzadors. Les seves dades personals seran tractades amb la màxima confidencialitat i amb el deure de secret requerit. BSM ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives definides en el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD 15/1999. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant comunicació escrita, adjuntant fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent, davant de Barcelona de Serveis Municipals, S.A., a Calàbria 66, 08015, Barcelona. BSM atendrà les sol·licituds d’exercici de drets respecte a les dades emmagatzemades en els seus propis sistemes, per la qual cosa, en cas de voler exercir un dret per a les dades emmagatzemades en ambdues empreses, haurà de dirigir-se per escrit a BSM.