Avaluació transparència

Propostes i Suggeriments de millora del Portal de Transparència

Ompliu el formulari amb la vostra petició d'informació

INFORMACIÓ BÀSICA PROTECCIÓ DE DADES

En compliment de la normativa vigent de Protecció de Dades de caràcter personal, us informem que les dades personals que ens faciliteu s'incorporaran a una base de dades titularitat de Fundació Barcelona Zoo, amb la finalitat de donar resposta a la vostra petició. En qualsevol moment, podreu exercir els vostres drets d´accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació, mitjançant comunicació escrita, adjuntant fotocòpia del DNI o document equivalent, dirigida a Fundació Barcelona Zoo, a l'adreça transparencia@fundaciobarcelonazoo.cat.

Resultats enquestes

Reutilització informació

D’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública, la reutilització de la informació pública és lliure i no està subjecta a restriccions, llevat dels supòsits en què, per via reglamentària, se sotmeti a l’obtenció d’una llicència específica, per raó de la tutela d’altres drets o béns jurídics, o a la sol·licitud prèvia de l’interessat.

 

La Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic, que transposa la Directiva 2003/98/CE del Parlament Europeu i del Consell, i modificada per la Llei 18/2015, de 9 de juliol (que al seu torn transposa la Directiva 2013/37/UE), regulen la reutilització de la informació pública de què disposen les administracions i organismes en què participen majoritàriament, és a dir, el dret de tots els agents potencials del mercat a la reutilització de la informació de les instàncies públiques.

 

Per reutilitzar la informació, cal seguir les condicions següents:

  • No desnaturalitzar el sentit de la informació.
  • Citar sempre la font de la informació (BSM)
  • Mencionar la data de l'última actualització de la informació.

 

Més informació:

Llei 18/2015, de 9 de juliol, sobre reutilització de la informació del sector públic (modifica la Llei 37/2007, de 16 de novembre)

 

Altres modalitats de reutilització

Així mateix, la reutilització es pot limitar per la tutela d'altres béns jurídics prioritaris, com ara la protecció de les dades personals, la intimitat o els drets de protecció intel·lectual de tercers. La reutilització d'obres protegides per la propietat intel·lectual es pot formalitzar mitjançant l'ús de llicències de difusió oberta, com les de Creative Commons, que cedeixen determinats drets d'explotació de les obres. En els continguts on s'apliqui aquest tipus de llicències, es permet la reutilització en les condicions que s'hi estableixin.

 

No s'autoritza en cap cas l'ús de logotips, marques, escuts i símbols distintius de la Fundació Barcelona Zoo en publicacions i webs que no siguin participats o patrocinats per aquesta institució. Aquests elements d'identitat gràfica corporativa són propietat exclusiva de la Fundació Barcelona Zoo i estan protegits per la legislació vigent aplicable.

Normativa sobre Transparència

  • Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
  • Article 45 de la Llei 19/2014 derogat per disposició derogatòria del Decret llei 1/2017, de 14 de febrer, pel qual es crea i regula el Registre de grups d'interès de Catalunya.
  • Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública.
  • Decret 111/2017, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública.
  • Directiva 2003/98/CE del Parlament Europeu i del Consell de 17 de novembre de 2003 relativa a la reutilització de la informació del sector públic (modificada per la Directiva 2013/37/UE) versió consolidada.
  • Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament i del Consell, de 26 d’octubre de 2016, sobre l’accessibilitat als llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils dels organismes del sector públic.
  • Directiva (UE) 2019/1024 del Parlament Europeu i del Consell de 20 de juny de 2019 relativa a les dades obertes i a la reutilització de la informació del sector públic.