Ecologia del gavià argentat
Ecologia del gavià argentat i la dispersió de patògens
Investigador
Tomás Montalvo
Institució
Agència de Salut Pública de Barcelona

Objectius principals del projecte

1) Descriure els moviments espacials del gavià argentat, tant en zones urbanes com fora i mirar de comparar els comportaments observats en funció de l’edat (juvenils, subadults i adults) i el sexe.

2) Descriure la dispersió de patògens, tenint en compte l’estat sanitari i els moviments dels gavians.

3) Addicionalment, relacionar la condició física dels ocells en funció del lloc on van a menjar (medi urbà, abocadors, ports pesquers, etc.), el seu estat sanitari i el tipus de recurs explotat.

 

Metodologia

Per descriure els moviments del gavians es combinarà la informació obtinguda de 90 individus (30 adults, 30 subadults i 30 juvenils, tots es sexaran molecularment) equipats amb GPS d’alta precisió i la informació obtinguda de les lectures d’anelles a distancia (480 individus anellats fins l’any 2018). Per capturar els individus s’utilitzarà principalment la trampa de captura fixa ubicada al Zoo de Barcelona (gestionada dins de un conveni entre el Zoo de Barcelona i l’ICO), i d’altra banda s’instrumentaran 10 exemplars reproductors en nius distribuïts per la ciutat de Barcelona. Tots els individus capturats, a més d’anellar-los amb anelles de lectura a distancia (els que no siguin recaptures), es mostrejaran microbiològicament per tal de poder establir el seu estat sanitari. Els indicadors que utilitzarem són alguns dels quals tenen més importància

en salut publica i sanitat animal: Campylobacter spp, Salmonella spp, Chlamydophila spp, Escherichia coli resistents a àcids betalactamics i el virus del Nil Occidental (WNV). Com a complement al seguiment GPS, es realitzaran transsectes setmanals (mínim 1 dia a la setmana) en diferents punts d’agregació de gavians a la ciutat de Barcelona i rodalies amb la finalitat de fer lectures d’anelles. També, a la trampa de captura es col·locarà una càmera digital de trampeig fotogràfic per obtenir lectures dels individus que la visiten durant els períodes de no captura.

Imatges i Videos
Imatge 1932.64 KB
Imatge 2819.03 KB
Imatge 34.27 MB