La nacra
Nacres

 

Les nacres (Pinna nobilis) són el mol·lusc més gros del Mediterrani i el segon del Planeta, i arriben a superar gairebé el metre de longitud. Es tracta d’una espècie emblemàtica ja que només es pot trobar al Mediterrani. Tanmateix, la seva dràstica reducció a causa d’un paràsit (Haplosporidium pinnae) ha portat els científics a declarar-la en perill d’extinció només un any després de la detecció de les primeres  mortaldats massives el 2016.

 

On es troben

 

El seu hábitat són les praderies de Posidonia oceanica i Cymodocea nodosa, zones d’alt interès per a la conservació, la protección de les quals està recollida a les normatives medioambientals nacionals i europees, prova que la seva preservació és fonamental per al funcionament dels nostres ecosistemes marins.

 

Importància ecològica

 

La nacra té funcions importants dintre de l’ecosistema, ja que proporciona nous hàbitats a espècies bentòniques i genera així un augment de biodiversitat i de la riquesa específica als ecosistemes en què està present. D’altra banda, a l’alimentar-se per filtració de l’aigua, també juga un paper ecològic vital perquè reté grans quantitats de matèria orgànica en suspensió i afavoreix axí la claredat de les aigües.


Amenaces

 

La principal amenaça natural fins ara era la depredació per part d’algunes espècies de peixos com les dorades (Sparus aurata) i pops (Octopus vulgaris), a la qual cosa s’afegia la reducció i deteriorament de l’hàbitat, cosa que produïa el declivi de les seves poblacions. Així, la seva supervivència està molt lligada a l’impacte que exercim els humans sobre aquestes praderies, en múltiples formes: obres costeres, pesca d’arrossegament, dragats, fondeigs d’embarcacions, contaminació química i orgànica. L’aparició del paràsit ha reduït per damunt del 90% les poblacions de la seva distribució mediterrània (Foto 1).

A més, el fet que la nacra sigui una espècie hermafrodita (canvia de sexe en diferents fases de la vida), juntament amb un reclutament --superació de las fases iniciales de desenvolupament-- escàs i a pedaços, fa que la seva recuperació presente dificultats serioses.

 

Distribució de la nacra
Foto 1: Distribució de la nacra a nivell mundial. Extret de V. Marroco et al. 2019 “A scaling down mapping of Pinna nobilis (Linnaeus, 1758) through the combination of scientific literature, NATURA 2000, grey literature and citizen science data” Nature Conservation 33: 21–31 (2019).

 

 

El 2016 i a causa d’un paràsit, l’epidèmia va començar a estendre’s des de les Illes Balears, passant al País Valencià i d’allà cap al sud de la península Ibèrica. Malgrat que semblava que la costa catalana s’havia beneficiat d’un règim de corrents desfavorables per a l’arribada del paràsit, va ser qüestió de temps que colpegés també aquestes poblacions.  La malaltia s’ha estès a França, Itàlia i Grècia (Foto 2). En l’actualitat queden sobretot poblacions a badies costaneres perquè el paràsit no és capaç d’entrar-hi per les diferents condicions de salinitat existentes. Els exemples més pròxims són el delta de l’Ebre i el Mar Menor.

 

Abans d’aquest episodi, la nacra ja estava protegida per la Directiva Hàbitat (92/43/CEE), que li concedeix una protecció estricta, inclosa a l’Annex IV, així com a l’Annex II del Conveni de Barcelona. A nivell estatal, està inclosa amb la categoria de Vulnerable al Catálogo Español de Especies Amenazadas (RD 139/11). El canvi de categoria a “Amenaçada Crítica” comporta l’obligació de dur a terme i incentivar la realització de projectes i investigacions enfocats a la recuperació d’aquesta espècie d’interès general (Article 60.2 de la Llei 42/2007). El 2020, la Generalitat inclou la nacra dintre de las espècies prioritàries per a la seva conservació.

Considerant el poc control sobre els patògens i mentre s’estudia com afecta la malaltia i les seves característiques epidemiològiques, es fa necessari actuar directament sobre els individus sans amb l’objecte de mantenir l’espècie enfocant-se en facilitar la repoblació.

 

Extensió de la malaltia
Foto 2: a). Extensió de la malaltia en una primera fase a través del Mediterrani Occidental el 2017.
Extret de Vazquez-Luis et al. 2017. b). Extensió de l’epidèmia després del 2017 (Font:UICN).

 

 

Nacra viva
Foto 3: Nacra viva en una zona d’afectació de marees. Al fons es veu una nacra que en créixer ha quedat exposada i ha mort.

 

Accions

Des del 2020 la Fundació Barcelona Zoo estableix un conveni amb l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) per posar en marxa accions per a la conservació de las nacres.

Els esforços se centren en el rescat d’individus sans però assentats en zones de poca profunditat susceptibles de riscs de dessecació per les marees i col·lisió amb embarcacions. Aquests exemplars, uns 2.000 segons estimacions de l’IRTA, es “trasplantaran” a zones properes però de major profunditat de la mateixa badia dels Alfacs on es troben.

La realitzacin de censos de nacres a les dues badies del delta de l’Ebre per conèixer el nombre d’individus, vius i morts. Com que el paràsit no aconsegueix entrar a zones de baixa o alta salinitat, es caracteritzarà les condicions físico-químiques de les diferents zones de les badies amb l’objectiu de determinar, en cas de l’entrada del paràsit a la badia, quines zonas serien més segures per a moure exemplars.

Per acabar, es farà un esforç especial per buscar nacres resistents al paràsit a les zones on les nacres s’han pogut veure exclòs a aquest, com les bocanes de la badia on les condicions salines són más semblants a les de mar obert.

D’aquesta manera, el Delta de l’Ebre es convertiria en un reservori de nacres per tal que, en els pròxims anys, a mesura que baixi la virulència de l’epidèmia, millorin els coneixements i s’investigui en aquells exemplars que puguin ser resistents per poder dur a terme una repoblació del Mediterrani.

Veure vídeo