PROCEDIMENT PER A L’ELECCIÓ DE LA FIGURA DEL INVESTIGADOR QUE COORDINARÀ A NIVELL TÈCNIC LA RECERCA DE LA FUNDACIÓ BARCELONA ZOO

 

En data 18 de maig de 2022 es dona publicitat al procediment per a l’elecció d’un investigador per dur a terme la coordinació, a nivell tècnic, de la recerca de la FBZ, en el context de les noves mesures de l'Estratègia de Recerca del Nou Model del Zoo de Barcelona.

 

Atès que un dels objectius de la FBZ és el de vertebrar un sistema de col·laboració entre els agents de recerca de la biodiversitat i la conservació, s’estableix un procediment pel qual l’investigador/a seleccionat/da haurà de formar part de qualsevol organisme del sistema de recerca com a investigador sènior amb plaça fixa (Universitats, Centres de Recerca o CSIC), celebrant-se, un cop finalitzat el procediment d’elecció, un conveni de col·laboració entre la Institució o Organisme al qual aquest pertanyi i la FBZ.

 

Les funcions de l’Investigador seran:

 

  • Promoure la recerca d’excel·lència del Zoo de Barcelona a nivell internacional.
  • Garantir l’avaluació externa i el seguiment acadèmic dels projectes interns, en coordinació amb la Direcció i el Cap de la Unitat de Conservació i Coneixement del Zoo de Barcelona.
  • Assumir la responsabilitat dels projectes singulars científics acordats amb la Direcció del Zoo de Barcelona.
  • Aconseguir projectes competitius i generar ingressos via overheads.
  • Dirigir les aplicacions de projectes de captació de recursos externs.
  • Promoure i liderar el creixement de la recerca i integració amb les altres iniciatives del sistema en l’estudi de la biodiversitat.

La forma d’elecció d’aquesta figura està descrita a la documentació adjunta, que es composa de la resolució d’aprovació del mateix, així com la documentació tècnica (plec tècnic i annex).

 

Atès que s’hi estableix que la convocatòria estarà oberta durant un termini de quatre (4) setmanes a comptar des de la seva publicació, en conseqüència, caldrà presentar proposta abans del dia 28 de juny de 2022 a les 12.30h, mitjançant correu electrònic a l’adreça ajcc@bsmsa.cat, en un únic document .pdf que inclogui el conjunt de documentació detallada al punt quart (4.1) de l’annex, tenint en compte que el document .pdf haurà d’estar xifrat amb contrasenya de forma que no es pugui accedir al seu contingut sense la mateixa.

 

Conforme a l’acord celebrat entre la FUNDACIO BARCELONA ZOO i BARCELONA DE SERVEIS MUNICPALS, S.A. (BSM) i per tal de nodrir de la major publicitat i garantir la major concurrència al procediment, es dona també publicitat al Perfil del Contractant de BSM, que podeu consultar al següent enllaç:

 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewPin&idDoc=101478119&lawType

 

Bases

1. Resolució d’inici del procediment 

 

2. Plec Tècnic que regeix el procediment 

 

3. Annex 1: Procediment de selecció

 

 

ACLARIMENT I AMPLIACIÓ DE TERMINI

 

Atès que s’hi estableix que la convocatòria estarà oberta durant un termini mínim de quatre (4) setmanes a comptar des de la seva publicació, i que es podrà acordar l’ampliació d’aquest termini si fos oportú, en conseqüència, caldrà presentar proposta abans del dia 28 de juny de 2022 a les 12.30h, mitjançant correu electrònic a l’adreça ajcc@bsmsa.cat, en un únic document .pdf que inclogui el conjunt de documentació detallada al punt quart (4.1) de l’annex, tenint en compte que el document .pdf haurà d’estar xifrat amb contrasenya de forma que no es pugui accedir al seu contingut sense la mateixa.

 

Consulta l'aclariment