Projecte de recerca i conservació dels amfibis de Catalunya de la Fundació Barcelona Zoo dotat amb 90.000 €

Anfibis

 

Resum

 

La Fundació Zoo de Barcelona convoca un projecte de recerca dotat de 90.000 euros per dur a terme un estudi interdisciplinari sobre els amfibis de Catalunya, amb l'objectiu de fer un diagnòstic de la situació actual d'aquests animals i proposar mesures per millorar-ne la conservació. El projecte tindrà una durada de 18 mesos i està adreçada a equips de recerca formats per almenys dues universitats i/o centres de recerca, com a mínim de dues disciplines diferents. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 31 d’agost del 2023.

 

 

Introducció:

 

A nivell mundial, s'estima que més del 40% de les espècies d'amfibis es troben en perill d'extinció i els converteixen en un dels grups més amenaçats del Regne Animal. La disminució de les poblacions d'amfibis no només té implicacions ecològiques, sinó també repercussions en la salut humana, ja que moltes espècies són indicadors primerencs de canvis als ecosistemes i la seva desaparició pot tenir efectes negatius en l'estabilitat dels ecosistemes i la qualitat aigua. La necessitat de comprendre i abordar aquesta problemàtica esdevé cada cop més urgent, ja que els amfibis tenen per tant un paper fonamental en els ecosistemes i el seu declivi pot tenir efectes devastadors en la biodiversitat global.

 

 

A Catalunya, la situació dels amfibis no és diferent. Encara que és un país amb una gran diversitat d'espècies d'amfibis, moltes es troben en una situació preocupant. La pèrdua i la fragmentació de l'hàbitat natural, la contaminació de les aigües, la introducció d'espècies exòtiques i el canvi climàtic són algunes de les amenaces que han portat a un declivi significatiu a les poblacions d'amfibis al territori català. És fonamental tenir unes bones estimes d’aquests processos i desenvolupar estratègies efectives de conservació per revertir aquesta tendència i garantir la supervivència d'aquestes espècies en perill.

Davant d'aquest panorama preocupant, la Fundació Zoo de Barcelona ha decidit impulsar un projecte de recerca per abordar la problemàtica dels amfibis a Catalunya. L'objectiu d’aquest projecte és fer un diagnòstic integral de la situació dels amfibis en general o d'una espècie en particular, així com proposar mesures i estratègies concretes per millorar-ne i conservar-ne les poblacions. Aquest projecte de recerca, de caràcter interdisciplinari i multi cèntric, busca reunir experts i expertes de diferents àrees del coneixement per abordar de manera integral els desafiaments que enfronten els amfibis a la nostra regió.

 

Objectius:

 

L'objectiu principal d’aquest projecte és fer un diagnòstic integral de la situació dels amfibis a Catalunya, amb èmfasi en la identificació de les principals més amenaces, l'avaluació de les poblacions existents i la comprensió dels factors que influeixen en la supervivència i la reproducció. Així mateix, es busca proposar mesures concretes i efectives per millorar la situació d'aquestes espècies i garantir-ne la conservació a llarg termini. S'espera que el projecte sigui innovador i d'alt impacte a l'àmbit tecnològic i tingui conseqüències directes en la conservació de la biodiversitat.

 

 

 

Proposta:

 

La proposta ha de tenir un màxim de 5 pagines (Font size 11) i ha de contenir:

 

- Investigadors/es principals. Mínim 2 de dues entitats diferents. Descripció i evidencies de la  seva expertesa en els objectius de la proposta

- Entitats participants. Descripció i proves de la seva expertesa en els objectius de la proposta

- Antecedents de la proposta

- Objectius

- Metodologia a aplicar.

- Que s’espera entregar al final del projecte (Deliverable)

- Calendari de la proposta

- Taula de costos

 

 

 

Mètode d'avaluació:

 

Les propostes de recerca seran avaluades per un comitè científic d'experts dels camps de l'herpetologia i la conservació de la fauna. Es consideraran aspectes com l'originalitat de l'enfocament, la rellevància per a la conservació dels amfibis a Catalunya, la viabilitat del projecte, així com la capacitat de l'equip de recerca per dur a terme la investigació proposada. Es donarà preferència als projectes que fomentin la col·laboració entre diferents universitats i/o centres de recerca i disciplines científiques.

 

 

Lliurables (Deliverables):

 

En finalitzar el projecte de recerca, s’hauran de es lliurar els documents següents:

 

  • Un informe exhaustiu sobre la situació dels amfibis a Catalunya o de l’amfibi a estudiar, incloent-hi una avaluació de les principals amenaces i la situació de les poblacions.
  • Un diagnòstic detallat dels factors que influeixen en la seva supervivència i la reproducció.
  • Una proposta de millora de la situació de les seves poblacions que inclogui mesures pràctiques i estratègies eficients per conservar-les a llarg termini.
  • Evidencies de la presentació dels resultats en un simposi científic nacional i internacional, així com en publicacions científiques rellevants i activitats realitzades amb impacte social

 

 

 

Pressupost:

 

El projecte de recerca atorgat per la Fundació Zoo de Barcelona està dotat amb un total de 90.000 euros. Aquesta suma es destinarà a cobrir les despeses relacionades amb la investigació, incloent-hi els costos de camp, l'anàlisi de mostres, la contractació de personal auxiliar, l'adquisició d'equips i materials necessaris, així com les despeses de difusió i presentació dels resultats obtinguts.

 

Les propostes s’hauran d’enviar a la Fundació Barcelona Zoo, al correu electrònic fundaciobarcelonazoo@bsmsa.cat, abans del 31 d’agost.