Institutional and Organizational Information

ARTICLES

The Foundation’s basic mission is to promote, develop and manage research, conservation, education and awareness-raising projects, so that from a public-service perspective it can become a tool for preserving biodiversity, generating knowledge and raising awareness of ecosystem protection and preservation and of the inter-relationship that exists between different forms of life. The Foundation is becoming an active player in contributing to defining and consolidating a sustainable development modelbased on realising the foundational goals and purposes contained in its Articles of Association (PDF).

Organització institucional. Òrgans de govern. Estructura administrativa

1. ÒRGAN DE GOVERN I ADMINISTRACIÓ: PATRONAT

Representa la Fundació i la gestiona, i assumeix totes les facultats i funcions necessàries per a la consecució de les finalitats fundacionals.

El Patronat és un òrgan col·legiat integrat per persones físiques o jurídiques, constituït, actualment per 20 membres amb dret de vot.

Està integrat per patrons nats, electius i honorífics.

 

Patrons nats

 • Presidenta: Ima. Sra. Laia Bonet Rull 

Tinenta d’Alcalde de l’Ajuntament de Barcelona amb competències relacionades amb el Zoo.

 

 • Vicepresident: Sr. Francisco Javier Patón Morales 

Gerent d’Àrea d’Agenda 2030, Transició Digital i Esports de l'Ajuntament de Barcelona

 

 • Vocal: Im. Sr. Eloi Badia Casas    

Regidor/a de Medi Ambient de l’Ajuntament de Barcelona

 

 • Vocal: Ilm. Sr. Jordi Martí i Grau

Tinent d’Alcalde de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona

 

 • Vocal: Sra. Marta Labata Salvador

Directora General de Barcelona de Serveis Municipals, S.A.

      

 

Patrons electius

Designats per l’Alcalde en la seva condició de representant de l’Ajuntament de Barcelona:

 • 1 representant proposat pel Consell Assessor del Zoo de Barcelona, d’entre els seus membres, designat per l’Alcalde en la seva condició de representant de l’Ajuntament de Barcelona.
 • 1 representant proposat pel Comitè Científic del Zoo de Barcelona, d’entre els seus membres, designat per l’Alcalde en la seva condició de representant de l’Ajuntament de Barcelona.
 • Fins a 5 membres proposats pel plenari de la Corporació Municipal de Barcelona.
 • Fins a un màxim de 9 membres, designats entre persones rellevants dels camps de l’ investigació, la docència, la cultura, la tècnica, el teixit empresarial, les finances i les institucions públiques o privades que han demostrat interès pel Zoo de Barcelona, ja sigui a traves de les seves activitats o a traves de les seves aportacions

    

 

 • Im. Sr. Jordi Marti Galbis                            Junts x Cat  
 • Im. Sr. Oscar Ramírez Lara                          Partit Popular
 • Im. Sr. Francisco Sierra López                    Ciutadans
 • Im. Sr. Jordi Coronas  i Martorell                ERC
 • Sr. Adrià Casinos Pardos                            Barcelona pel Canvi
 • Dr. Enric Vallduví Botet                               Universitat Pompeu Fabra                          
 • Dr. Jordi Garcia Fernández                         Vicerector de Recerca de la UB  
 • Dr. Armand Sánchez Bonastre                   UAB. Vicerector de Recerca i Transferència  
 • Sr. Josep García Garcia                              Representant Comitè Empresa Zoo de BCN. President CE
 • Sr. Marc Vilahur Chiarviglio                        Director Gral. Polítiques Ambientals i Medi Natural.  Generalitat Catalunya
 • Sr. Josep Tarin Canales                              Diputat Espais Naturals. Diputació de Barcelona
 • Sr. Ramón Torra Xicoy                                Gerent AMB
 • Sr. Jordi Clos Llombart                               Representant  empresarial sector Hoteler
 • Dr. Pere Puigdomènech Rosell                 President del Comitè Científic i d’Ètica del Zoo de Barcelona

 

               

Patrons honorífics

El Patronat podrà nomenar membres honorífics, si així ho creu oportú Els Patrons honorífics seran nomenats pel Patronat a proposta de l’Alcalde, en la seva condició de representant de l’Ajuntament de Barcelona, entre persones rellevants dels camps de l’ investigació, la docència, la cultura, la tècnica, el comerç, la indústria i les finances, que puguin contribuir a les finalitats fundacionals.

El nombre de patrons honorífics no tindrà límit. Els Patrons honorífics només podran actuar com a assessors, ja sigui individual o col·lectivament, en els assumptes que els sotmeti el Patronat de la Fundació. En aquests casos, comptaran amb veu però no amb vot i la seva presència no serà computable a efectes de l’obtenció dels quòrums necessaris tant per a la constitució, com per a la presa d’acords.

                       

 • Sra. ANNA OMEDES REGÁS                          Directora del Museu de Ciències Naturals de Barcelona
 • Sr. JOSEP LLUPIÀ MAS                                   Representant Acadèmia de Ciències Veterinàries de Catalunya
 • Dr. MARTÍ BOADA I JUNCÀ                            Dr. Ciències Ambiental- Geògraf i Naturalista.
 • Dr. XAVIER FERRER PARAREDA                     Dr. en Biologia Expert Universitat de Barcelona   
 • Sr. ANTONI CARULLA I GUARNER                President Fundació World Nature  
 • Sra. JORDINA BELMONTE SOLER                 Presidenta  ICHN  (Institució Catalana d’Historia Natural) 
 • Sr. JAVIER ALMUNIA PORTOLÉS                   President AIZA –Asociación Ibérica de Zoos y Acuarios
 • Sr. CRISTÒFOL JORDÀ SANUY                      President Associació Amics del Museu Ciències Naturals de BCN)

 

 

2. ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL

President/a: El Patronat el/la nomena entre els patrons nats i els patrons electius.

Vicepresident/a: Nomentat/da entre els patrons nats i els patrons electius.

El president o presidenta i, en la seva absència, el/la vicepresident/a tenen les facultat, entre d´altres, de representar institucionalment

Vocals: Els patrons nats i els patrons electius que no ocupen el càrrec de President/a ni de Vicepresident/a.

 

 • Presidenta: Ima. Sra. Laia Bonet Rull 

Tinenta d’Alcalde de l’Ajuntament de Barcelona amb competències relacionades amb el Zoo.

 

 • Vicepresident: Sr. Francisco Javier Patón Morales 

Gerent d’Àrea d’Agenda 2030, Transició Digital i Esports de l'Ajuntament de Barcelona

 

 • Vocal: Im. Sr. Eloi Badia Casas    

Regidor/a de Medi Ambient de l’Ajuntament de Barcelona

 

 • Vocal: Ilm. Sr. Jordi Martí i Grau

Tinent d’Alcalde de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona

 

 • Vocal: Sra. Marta Labata Salvador

Directora General de Barcelona de Serveis Municipals, S.A.

 

 

3. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

La Fundació no compta, segons disposa l´article 30 dels seus Estatuts, amb una estructura material ni amb personal propi remunerat, excepte, en el seu cas, el càrrec de director (que és un càrrec potestatiu que actualment no consta nomenat per part del Patronat), i delega l’execució de les seves tasques en la Divisió Zoo de l’empresa municipal Barcelona de Serveis Municipals, S.A.

  Normativa aplicable

  • Codi Ètic Ajuntament Barcelona.
  • Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
  • Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.
  • Ley 4/2008, de 24 de abril, del Libro Tercero del Código Civil de Cataluña, relativo a las personas jurídicas.
  • Ley 7/2012, de 15 de junio, de modificación del libro tercero del Código civil de Cataluña, relativo a las personas jurídicas.
  • Ley 21/2014, de 29 de diciembre, del protectorado de las fundaciones y de verificación de la actividad de las asociaciones declaradas de utilidad pública.

  Registre d'Activitats de Tractament i Política de Privacitat

   

   

   

  Last update: December 2022

  Next update: June 2023