CODI ÈTIC i DE BENESTAR ANIMAL DEL ZOO DE BARCELONA I DE LA SEVA FUNDACIÓ

1. Introducció

El Zoo de Barcelona i la seva Fundació pretenen amb aquest codi aconseguir mantenir un alt estàndard de conducta i d’execució de bones pràctiques que garanteixi una gestió responsable de les espècies confiades a la seva cura i asseguri que la seva posició es mantindrà sempre en els nivells establerts pels codis de bones pràctiques de WAZA, EAZA i AIZA,  associacions professionals d’àmbit mundial, europeu i ibèric de les quals n’és membre de ple dret.

 

Els zoos i aquaris contribueixen de manera substancial a la conservació de la biodiversitat, a la recerca per a la conservació i a l’educació ambiental i juguen un paper destacat com a institucions culturals i socials de primer ordre. És per això que hem de satisfer les nostres responsabilitats mediambientals i socials, defensar uns valors ètics congruents amb les missions anteriors i donar exemple amb unes bones pràctiques basades en principis ètics majoritàriament acceptats. Com a punt de partida bàsic, l’acceptació de l’Estratègia Mundial dels Zoos i Aquaris per a la Conservació de WAZA és implícita.

 

El Zoo de Barcelona i la seva Fundació assumeixen que la seva activitat es basa en el respecte a la dignitat dels animals dels quals en tenim cura, a la comunitat que ens acull, a les persones que ens visiten i a la resta de membres de la comunitat zoològica internacional.

 

Aquest Codi completa i complementa el ja existent Codi Ètic de la Fundació Barcelona Zoo.

2. Missió

Promoure l’estudi i observança de valors i principis ètics i l’exercici de les millors practiques en les activitats quotidianes i especifiques vinculades a la conservació, la recerca i l’educació.

3. Camps d'actuació

El Zoo de Barcelona i la seva Fundació es comprometen a actuar en tot moment d’acord amb les legislacions local, nacional i internacional i a treballar procurant assolir els estàndards més alts en tots els camps d’actuació i en particular els següents:

 

 • 3.1.- Benestar animal

 

El Zoo de Barcelona reconeix que el benestar dels animals dels quals té cura té una importància primordial i per garantir-lo es compromet a:

 

- Complir els estàndards de WAZA, EAZA i AIZA, així com els requeriments legals vigents, pel que fa a instal·lacions i maneig dels animals, tot garantint que quedin cobertes les seves necessitats mediambientals, de conducta i fisiològiques.

 

- Fer un seguiment i valoració permanent del compliment d’aquests estàndards.

 

- Aplicar i mantenir pràctiques de maneig, gestió i cura veterinària segures i adequades.

 

 

 • 3.2.- Planificació de la població animal

 

- El Zoo de Barcelona

 

- mantindrà un Pla de Col·lecció Institucional (PCI) de la població animal d’acord amb les directrius d’EAZA sobre planificació de les col·leccions institucionals que es basarà en els objectius de conservació, recerca i educació de la institució.

 

- participarà en la planificació de la Col·lecció Regional i en els programes de cria d’EAZA (EEPs i ESBs), així com, en la mesura de les seves possibilitats, en altres programes de cria científics coordinats a escala local, nacional o internacional.

 

- facilitarà als Programes Europeus d’Espècies en Perill d’Extinció (EEPs), als Studbooks europeus (ESBs), als Programes de Monitorització i als Studbooks Internacionals tota la informació que li sigui demanada.

 

 

 • 3.3.- Gestió de les poblacions

 

El Zoo de Barcelona es reconeix responsable envers tots els animals nascuts en el si de la seva col·lecció, per la qual cosa es compromet a:

 

- Gestionar la reproducció d’acord amb les directrius del PCI per evitar superàvits inacceptables o una disposició irresponsable dels animals.

 

- A utilitzar amb aquest fi mètodes de contracepció adequats i segurs, els efectes secundaris dels quals i l’impacte en el comportament dels animals hagin estat valorats en la mesura del possible abans de prendre la decisió d’utilitzar-los.

 

- A recórrer només com a darrera opció a l’eutanàsia per situacions en les quals el benestar estigui o pugui estar compromès.

 

- A no practicar hibridacions o mètodes de selecció destinats a generar formes no naturals.

 

 

 • 3.4.- Procedència i origen dels animals

 

El Zoo de Barcelona s’esforçarà a garantir que la procedència dels seus animals es limita als nascuts sota cura dels humans, i per aquesta raó es conduirà preferentment de manera directa i bilateral amb la resta de zoològics.

 

En el cas d’espècies incloses en programes de cria comunitaris (EEPs i ESBs) consultarà sempre al respectiu coordinador responsable del programa abans d’incorporar un nou animal a la seva col·lecció.

 

Això no exclou de cap manera l’eventual recepció d’animals procedents de la confiscació o de rescats per part de l’autoritat competent.

 

Es reconeix que, eventualment, pot sorgir una necessitat legítima per obtenir animals procedents de l’entorn salvatge a causa dels requeriments de determinats programes de cria i conservació, programes educatius o estudis biològics bàsics. Abans de participar-hi, el Zoo de Barcelona s’assegurarà que aquestes adquisicions no tenen un efecte perjudicial per a la població salvatge i que es fan d’acord a la llei i en coordinació amb l’autoritat competent.

 

 

 • 3.5.- Instal·lacions i observació dels animals

 

El Zoo de Barcelona es compromet a procurar que totes les seves instal·lacions tinguin els requeriments necessaris perquè els animals puguin expressar les conductes naturals importants per al seu benestar. En aquest sentit, totes les noves instal·lacions previstes així com les millores d’instal·lacions ja existents que es vagin executant recolliran de forma suficient els requeriments que per a cada espècie estableixi la comunitat zoològica internacional.

 

Així mateix, les instal·lacions han de contenir el material suficient per fer possible un enriquiment apropiat que permeti el desenvolupament dels comportaments naturals de l’espècie.

 

Els animals disposaran també de zones on poder retirar-s’hi si així ho desitgen i comptaran amb zones de reserva que permetran la separació temporal dels exemplars que ho requereixin.

 

S’actuarà d’immediat en el moment que es detecti qualsevol circumstància que pugui comprometre el benestar dels animals o que contradigui l’estàndard de manteniment que es pretén assolir.

 

Quan algun exemplar participi en presentacions al públic, aquestes hauran d’aportar un missatge de conservació amb valor educatiu, estar basades en les conductes naturals dels animals i no degradar la seva imatge en cap manera.

 

 

 • 3.6.- Transferència d’animals

 

El Zoo de Barcelona s’assegurarà abans d’enviar fora un dels seus animals que la institució receptora pot garantir uns estàndards acceptables tant pel que fa a les instal·lacions on es col·locarà l’animal com quant a la capacitat del seu personal per tenir-ne una cura adequada.

 

Tots els animals transferits aniran acompanyats de registres adequats amb informació sobre la salut, la dieta, l’estat actual i altres detalls rellevants que s’hauran revelat al principi de les converses orientades al trasllat. Aquests registres facilitaran a la institució receptora prendre les decisions adequades pel que fa al maneig futur de l’animal.

 

Totes les transferències d’animals s’ajustaran en tots els aspectes als estàndards i les legislacions local, nacional i  internacional en vigor.

 

Quan les espècies transferides ho requereixin en funció de les seves necessitats i característiques, els animals viatjaran acompanyats de personal qualificat.

 

 

 • 3.7.- Registres i transparència

 

El Zoo de Barcelona mantindrà un registre de tots els seus animals permanentment actualitzat, d’acord amb les normatives en vigor i en un format que el faci susceptible de ser transmès i compartit amb facilitat. Es procurarà que aquest registre contingui la major quantitat possible d’informació sobre cada un dels animals.

 

El Zoo de Barcelona reconeix el valor i la importància de compartir la informació, idees i experiències, per la qual cosa facilitarà la divulgació de les dades professionals contingudes en el seu registre a fi i efecte de col·laborar amb altres institucions. Aquesta posada a disposició serà especialment sistemàtica en relació a les autoritats reguladores.

 

 

 • 3.8.- Alteració de l’aspecte dels animals

 

El Zoo de Barcelona considera inacceptable qualsevol acció destinada a modificar l’aparença física dels animals per raons merament estètiques o de presentació al públic.

 

Tanmateix, el Zoo accepta que el maneig d’algunes espècies, en determinades circumstàncies, requereix l’aplicació de mesures que poden arribar a alterar l’aparença física dels animals, com ara és el cas d’alguns mètodes d’identificació utilitzats per diferenciar els individus. En aquest cas, l’aplicació es farà sempre sota supervisió professional i de manera que no perjudiqui el seu benestar.

 

 

 • 3.9.- Eutanàsia

 

El Zoo de Barcelona disposa d’un protocol específic que desenvolupa i explicita els criteris a tenir en compte abans de practicar l’eutanàsia a un dels seus animals. Aquests criteris tenen com a prioritat garantir el benestar i la salut dels animals.

 

En qualsevol cas, si un cop aplicat aquest protocol la decisió resultant és que cal sotmetre l’animal a una eutanàsia, aquesta es durà a terme de manera que garanteixi una mort sense patiment sempre sota control veterinari.

 

 

 • 3.10.- Conservació

 

Com a part del seu compromís amb l’Estratègia Mundial dels Zoos i Aquaris per a la Conservació de WAZA, el Zoo de Barcelona i la seva Fundació són  conscients que el foment de la conservació de la biodiversitat és un objectiu irrenunciable i de capital importància. Com a conseqüència d’aquest convenciment i voluntat d’acció, s’han dotat d’un Pla de Recerca i Conservació (PRIC) gestionat per la Fundació Barcelona Zoo que pretén:

 

- Promoure i donar suport a la conservació de la biodiversitat

 

- Destinar recursos a projectes i esforços de conservació

 

- Conscienciar i implicar els seus visitants en els problemes mediambientals i els projectes de conservació

 

- Avaluar i documentar de manera regular els esforços de conservació per a demostrar la seva eficàcia

 

- Posar aquesta informació a disposició de totes les parts implicades en aquests projectes i de la resta de la comunitat zoològica

      

- Garantir que els programes de conservació compleixen amb les Directrius del Grup d’Especialistes en Reintroducció de la UICN/SSC i que tenen el suport dels organismes rellevants de gestió de la fauna quan aquests impliquin la introducció o reintroducció al medi natural.

 

 

 • 3.11.- Recerca

 

Com a part del seu compromís amb l’Estratègia Mundial dels Zoos i Aquaris per a la Conservació de WAZA, el Zoo de Barcelona i la seva Fundació són conscients que l’aprofitament dels animals al seu càrrec per dur a terme activitats de recerca científica i responsable adreçada a l’increment del coneixement sobre els mateixos i a la conservació de la biodiversitat és un objectiu irrenunciable i de capital importància. Com a conseqüència, s’han dotat d’un Pla de Recerca i Conservació (PRIC) que explicita els criteris a seguir en les activitats de recerca i prioritza les àrees i  objectius que han de guiar-la. Així mateix es proposen compartir els resultats de les activitats de recerca en les que el Zoo col·labori o patrocini mitjançant la seva presentació en mitjans de difusió científics i divulgatius.

 

 

 • 3.12.- Educació

 

Com a part del seu compromís amb l’Estratègia Mundial dels Zoos i Aquaris per a la Conservació de WAZA, el Zoo de Barcelona i la seva Fundació són conscients que l’educació per a la conservació és un tercer objectiu irrenunciable i de capital importància en l’esdevenir d’una institució zoològica. Per tant, es comprometen a proporcionar als seus visitants informació i activitats adreçades a l’educació dels mateixos com a eina eficaç per promoure el coneixement i la comprensió del món natural, així com la necessitat de la conservació de la biodiversitat.

 

S’assumeix doncs el compromís de dotar amb un contingut educatiu rellevant totes i cada una de les activitats que organitzi. I és per tot això que es disposa d’un Departament d’Educació on personal específicament format i capacitat dissenya programes d’alt contingut educatiu i els du a terme de forma adaptada a les necessitats dels visitants.

 

 

 • 3.13.- Funcionament quotidià i atenció al visitant

 

El Zoo de Barcelona s’esforçarà en la mesura de les seves possibilitats per facilitar sempre als visitants la més alta qualitat en els seus equipaments i la millor experiència possible en cada moment.

 

Conscient de comptar amb animals potencialment perillosos entre les espècies al seu càrrec, el Zoo prestarà l’atenció deguda a la salut i la seguretat del personal, els visitants i els mateixos animals, mitjançant:

 

- el compliment de les normatives vigents en matèria de salut i seguretat,

- la resolució immediata de potencials amenaces envers la seguretat del personal i els visitants,  i

- el manteniment d’un Pla de Seguretat i Emergència que es revisa i actualitza amb regularitat.

 

S’assumeix el compromís de procurar implantar de manera contínua pràctiques ecològicament sostenibles.

 

Es vetllarà també perquè les campanyes de promoció transmetin una imatge positiva i respectuosa dels seus animals, conscient com és que la manera de mostrar els animals i els zoos als mitjans de comunicació té un impacte en les percepcions públiques.

4. Comitè d'ètica i benestar animal

El Zoo de Barcelona i la seva Fundació disposen d’un Comitè d’Ètica i Benestar Animal com a òrgan de caràcter consultiu que dóna suport, assessora i impulsa propostes i línies d’actuació d’acord amb el present Codi Ètic i de Benestar Animal. Aquest Comitè està format per diverses persones, tant del Zoo com de fora de la institució, que es renoven periòdicament i actua segons un Reglament de Funcionament Intern amb el qual s’ha dotat i que defineix les seves funcions i procediments.

 

El Codi Ètic i de Benestar Animal serà revisat per aquest Comitè cada dos anys o a petició dels membres del Comitè.

 

 

Barcelona, 12 de desembre de 2016